Pravidlá hry pexeso
Tieto pravidlá (ďalej len „Pravidlá“) upravujú úplne a jasne súťaž hry pexeso (ďalej len „súťaž“) a sú jediným dokumentom, ktorý úplne a záväzne upravuje pravidlá súťaže.

Zriaďovateľ súťaže
Albatros Media Slovakia s.r.o., Mickiewiczova 9, 811 07 Bratislava, IČO: 00 Praha 4, IČO: 46106596, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 71824/B. (ďalej len „Zriaďovateľ“).
Trvanie a miesto konania služieb.
1. Súťaž prebieha v termíne 18. 11. 2016 0:00 hod. – 20. 12. 2015 23:59 hod.
2. Súťaž vrátane distribúcie výhier prebieha na území Slovenskej republiky.

Účasť v súťaži
1. Súťaže sa môže zúčastniť každá fyzická osoba samostatne alebo prostredníctvom svojho zákonného zástupcu, s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, s výnimkou osôb podľa odst. 4. .
2. Účastník súťaže môže počas trvania súťaže hrať neobmedzené množstvo súťažných hier. Počíta sa vždy len ten najlepší výsledok. Súťažiaci môže vyhrať len jednu výhru za celú dobu trvania súťaže.
3. Na prevzatie, resp. výber výhry u výhercov mladších ako 18 rokov, je rozhodujúci súhlas ich zákonného zástupcu, resp. títo výhercovia sú oprávnení prevziať si výhru len v zastúpení či za prítomnosti zákonného zástupcu.
4. Z účasti na súťaži sú vylúčení zamestnanci Zriaďovateľa a všetci priami rodinní príslušníci zamestnancov, ako aj osoby, ktoré so Zriaďovateľom spolupracujú.

Priebeh súťaže
1. Úlohou súťažiaceho je zahrať hru pexeso, ktorá je umiestnená na adrese http://vianoce.albatrosmedia.sk za co najkratší čas.
2. Po dokončení hry pexeso je súťažiaci vyzvaný k zapísaniu svojho mena alebo prezývky a kontaktného e-mailu.

Výherca, výhry v sútaži a ich prevzatie
1. Výhercom sa stávajú 5 (slovom piati) súťažiaci, ktorí dokončia hru pexeso v čo najkratšom čase. V prípade rovnakého času rozhoduje o poradí výhercov skorší čas hry, t.j. vyššie umiestnenie a nárok na výhru získava hráč, ktorého čas bol zapísaný skôr.
2. Výhercovia budú vyhlásení najneskôr 21. 12. 2016.
3. Po vyhlásení budú výhercovia kontaktovaní e-mailom na e-mailovú adresu, ktorú uviedli po odohratí hry pexeso. Súťažiaci budú vyzvaní k zaslaniu doručovacej adresy na odoslanie výhry. Ak sa súťažiaci do 5 kalendárnych dní od prijatia výzvy neozve, výhra prepadá a nárok na uplatnenie výhry zaniká.
4. Výhrou sa pre účely tejto Súťaže rozumie:

1. miesto:
1 x kniha Filipko – Z. Štelbaská
1 x kniha Tigrí tím – Samurajov meč – Thomas C. Brezina
1 x kniha Serafína a čierny plásť – R. Beatty
1 x kniha Korene hriechu – M. Holecyová
1 x kniha Čierny dom – P. May
1 x kniha - Kuchařka ze Svatojánu zdraví z kuchyně – Eva Francová
1 x Blu-ray Star Wars – special collection

2. miesto:
1 x kniha Prečo nekvitneš – K. Macurová
1 x kniha Magnus Chase a bohovia Asgardu – Prastarý meč – R. Riordan
1 x kniha Novak Djokovič – Z. Pavlis
1 x kniha Grey – E L James
1 x kniha Ako hovoriť, aby nás deti počúvali - Ako počúvať, aby nám deti dôverovali
1 x Blu-ray Star Wars – special collection

3. miesto:
1 x kniha Netreba sa školy báť – L. Vymazalová
1 x kniha Kruh – B. Minier
1 x kniha Parížanka - Sophie Bardot
1 x kniha Ako sa učíme - Benedict Carey
1 x DVD Robinson Crusoe

4. miesto:
1 x kniha Trollovia – Knižka na celý rok
1 x kniha Knižnica duší Neobyčajné deti slečny Peregrinovej – Knižnica duší
1 x kniha Hovor ako TED
1 x DVD Robinson Crusoe

5. miesto:
1 x kniha Ľadové kráľovstvo - Knižka na celý rok
1 x kniha V službách zla – R. Galbraith
1 x DVD Justin Bieber

5. Komunikácia Výhercu a Zriaďovateľ bude prebiehať výhradne formou e-mailu. E-mailová adresa sa musí zhodovať s e-mailovou adresou uvedenou (špecifikovanou) pri uložení času v rámci odohratej hry pexeso. Kontaktná e-mailová adresa Zriaďovateľa je marketing@albatrosmedia.sk.

Všeobecné podmienky
1. Nevyhnutnou podmienkou účasti v súťaži a k predaniu výhry je súhlas súťažiaceho s pravidlami. Účasťou v súťaži prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa ich dodržiavať v plnom rozsahu.
2. Zriaďovateľ súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia v sporných otázkach vzniknutých v súvislosti s priebehom a organizáciou súťaže. Zriaďovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek prípadné škody vzniknuté v súvislosti s vyzdvihnutím a použitím výhry. Zriaďovateľ si zároveň vyhradzuje právo nahradiť deklarovanú výhru inou výhrou obdobného typu a hodnoty.
3. Zriaďovateľ si vyhradzuje právo vyradiť zo súťaže súťažiacich, ktorí nespĺňajú podmienky súťaže alebo iným spôsobom odporujú dobrým mravom či právnym predpisom Slovenskej republiky, prípadne môžu poškodzovať povesť zriaďovateľa alebo túto súťaž.
4. Zriaďovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody a riziká spojené s realizáciou výhry, nepreberajú voči výhercom žiadne ďalšie záväzky, než určujú tieto pravidlá.
5. Účastník môže byť zo súťaže vylúčený v prípade, že zriaďovateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie na spáchanie podvodného správania sa zo strany účastníkov súťaže alebo inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi súťaže k získaniu výhry.
6. Zriaďovateľ je oprávnený upraviť pravidlá súťaže či súťaž pozastaviť a v extrémnych prípadoch i odvolať, a to hlavne v prípade závažných okolností brániacich riadnemu priebehu súťaže. Tieto pravidlá sú považované za jediné a úplné.
7. Na výhry zo Súťaže neexistuje právny nárok – výhry nemôžu byť nárokované súdnou cestou, nárok na výhru nie je možné previesť na inú osobu. Hodnotu výhry nie je možné vyplatiť v hotovosti.
8. Zriaďovateľ Súťaže si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich so zriaďovaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, predčasného ukončenia či úpravu ich Pravidiel, a to i v priebehu Súťaže.
9. Odoslaním svojho mena či prezývky (nicku) a e-mailu po skončení flashovej hry dáva každý súťažiaci (resp. účastník Súťaže) Zriaďovateľovi súhlas k spracovaniu osobných údajov (ďalej len „údaje“) za účelom nadviazania kontaktu s účastníkom v priebehu Súťaže, resp. za účelom predania či zaslania ceny, a ďalej na dobu 5 rokov od udelenia súhlasu na marketingové účely Zriaďovateľa. Účasťou v súťaži poskytuje súťažiaci Zriaďovateľovi výslovný súhlas s použitím jeho poskytnutého mena, priezviska, adresy, príp. obrazového či obrazovo-zvukovému záznamu osoby súťažiaceho v médiách a na webových stránkach zriaďovateľa. Zriaďovateľ sa zaväzuje využiť prípadný obrazový či obrazovo-zvukový záznam súťažiaceho – výhercu – spolu s uvedením jeho mena a priezviska v súvislosti s touto Súťažou hlavne za účelom vyhlásenia výhercov, súčasne je súťažiacemu – výhercovi garantované, že záznamy nebudú použité v rozpore so všeobecnými záväznými právnymi predpismi. Súťažiaci, ktorý poskytol Zriaďovateľovi svoje osobné údaje, má právo na prístup k týmto osobným údajom a ďalšie práva ako obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov v prípade, že zistí, že Zriaďovateľ porušil svoje zákonné povinnosti, vyplývajúce zo zákona a právo požadovať opravu, doplnenie alebo zlikvidovanie ním poskytnutých osobných údajov. V prípade, že bude súťažiaci požadovať likvidáciu ním poskytnutých osobných údajov pred vyhlásením výhercov súťaže, Zriaďovateľ je oprávnený tohto súťažiaceho zo súťaže vylúčiť.

V Bratislave dňa 18.11.2016